Skip to content

CartCove

Website  Repository 

Description

A shopping cart application.

Tech: A webapp using react, django.

Authors

Jamel Chouarfia, Pengxiang Li, Zhongsheng Li, Yixuan Liu.

Screenshots


Last update: April 23, 2024